Dr. Veres Ildikó – Publikációk

Dr. Veres Ildikó – Publikációk

MTMT azonosító: 10005727

Könyvek:

 • A van és a kell világa – Fejezetek a magyar etika történetéből – Miskolci Műhely tanulmányai (társszerkesztőkkel) Filozófiaoktatók Továbbképző Központja – Miskolci Egyetem, 1989. 1-186. o.
 • Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény (társszerkesztő: Kiss Ilona), Tankönyvkiadó, Budapest,1 990.
 • Egy református gondolkodó a XX. század első felének Erdélyében (társszerző: Tőkés István) 1-153. o. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 1994.
 • Gondolatok gondolatokról – Előadások a magyarországi filozófia történetéből. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1994. (társszerkesztő: Mezei Balázs) 1-335.
 • A békáktól a kígyókig (szemelvénygyűjtemény az esztétika történetéből) Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1996.
 • Ott és akkor I-II.–Szemelvénygyűjtemény a magyarországi filozófiai gondolkodás történetéből (társszerkesztő: Mariska Zoltán) Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1996. 1-284. o. és 1-325. o.
 • Alternatív tradíciók a magyar filozófiatörténetben Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1999. (társszerkesztő Fehér M. István) 1-469. o.
 • Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben – három nyelvű  resümé kötet. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000. 1-72. o.
 • Igazság és hiánynélküliség – Tanulmányok Varga Béla bölcseletéről. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2001. 1-84. o.
 • A Kolozsvári Iskola I. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 1-173. o.
 • Brandenstein Béla Emlékkönyv – Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár IV. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. 1-141. o.
 • Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben –  Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár VII. (társszerkesztő Fehér M. István) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. 1-432. o.
 • Megidézett reneszánsz – Hanák Tibor Emlékkötet,  Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár IX. Miskolc, 2006. 1-247.o.
 • Az apriori rejtjelei a magyar filozófia történetében, Pro Philosophia Füzetek 52. 2010.  Pro Scietia Humana Vesprimiensi,
 • Hiány- Filozófia- Kritika, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2011. 1-319.
 • Mikrokozmosz a Makrokozmoszban – Brandenstein Béla filozófiájának szegmensei 1944-ig (Mikrokosmos im Makrokosmos – Segmente der Philosophie Béla Brandensteins bis 1944) magyar-német, Böröndi Lajos (szerk.) Wien: Integratio, 2014. 242 p. (MITTELEUROPA-STUDIEN), XXV

 

Tanulmányok:

 • A belső forma mint a különösség koncentrálódása a művészi alkotásban. STUDIUM KLTE Debrecen, 1981. 117-130. o.
 • A tartalom és forma problémái a művészi alkotásban – tanulmány. In: ACTA ACADEMIAS PAGDAGOGICAE NYIREGYHAZIENSIS TOM 10/A    Nyíregyháza, 1985.
 • Egzisztencializmus és kisebbségi lét-értelmezés Tavaszy Sándor filozófiájában. Magyar Filozófiai Szemle, 1986/5-6.        648-658. o.
 • Az önazonosság megtartásának lehetőségei a kisebbségi létben – Etikai kérdésfeltevések Tavaszy Sándor filozófiájában. Filozófiai Figyelő, 1987/2. 23-39. o.
 • Filozófia és ideológia. A filozófia oktatás kérdőjelei. Borsodi Szemle, 1988/3.
 • Kisebbségi lét, nemzeti öntudat, európaiság. Napjaink, 1988/8.
 • Útkeresés a filozófia és a teológia között – Tavaszy Sándor munkásságának első korszaka 1911-1920. Református Egyház, 1988/szeptember      198-203. o.
 • A megváltozott lét kihívásai és az új értékpreferenciák – Tavaszy Sándor munkássága 1920 után. Református Egyház, 1988/december        265-271. o.
 • Innováció és racionalitás. NME Közleményei V. sorozat. Társadalomtudományok, 31. kötet 1-3. füzet. A társadalmi-gazdasági megújulás aktuális kérdései – Tanulmányok, Miskolc, 1990.
 • Az értelmiségi lét autenticizmusának lehetőségei a nemzeti kisebbségben. In: A van és a kell világa című tanulmánykötetben, –Miskolc, 1990.
 • Lehetséges szempontok a transzilvanizmus eszmetörténeti elemzéséhez. Holnap, 1991/1.     36-40. o.
 • Tallózás a vajdasági magyar katolikus sajtóban. Holnap, 1991/12.
 • A mindennapi életvilág és a cselekvés – Metszéspontok – filozófiai tanulmányok. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle füzetei 2. szám – Nyíregyháza, 1993.
 • Hiány, ritkaság, művészet. Miskolci Egyetem Közleményei, Miskolc, 1994.
 • A professzionális író. Valóság, 1994/10.      16-29. o. (társszerző: Pokol Béla)
 • The Minority Life and Ideology. Open Society, Bratislava, 1994.
 • Filozófia és teológia között. In: Gondolatok gondolatokról, Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1994.       299-305. o.
 • Az irodalomszociológia elmélettörténeti háttere. Elméleti szociológia, 1995/2.         60-69. o.
 • Régió. egyetem, filozófia. Miskolci Egyetem Közleményei, Miskolc, 1995.
 • Tavaszy Sándor – Egy magyar értelmiségi mentalitás lehetőségei a XX: század első felének Erdélyében. Existentia. 1995/1-4.
 • Az írószereptől az értékorientációs vizsgálatokig. Valóság, 1996/3.     33-48. o.
 • Kanttól a hermeneutikáig és a dialektikai teológiáig. Confessio, 1997/2. és a Böhm Károly és a „Kolozsvári Iskola” című konferencia kötet,   Kolozsvár-Szeged 2000.     197-211. o.
 • From Kant to Hermenautics and Dialectic Theology. A possible way of philosophical-theological quest in Mid-Eastern Europe: Sándor Tavaszy. Existentia, 1998, VOL. VIII/1998/FASC. 1-4.    205-214. o.
 • Az ember a mindenségben (Brandenstein Béla filozófiai rendszere) In: Általános tradíciók a magyar filozófiatörténetben – Felsőmagyarországi Kiadó, 1999.          421-432. o. (szekesztette: Fehér M. István és Veres Ildikó)
 • Magyar Tudomány – interjú. 2000/8.
 • Metafizika, etika, Isten Brandenstein Béla bölcseletében. Korunk, 2000/december      47-56. o.
 • A hiány és a titok In: „Párbeszédben a világ sorsával” – Filozófia a globalizálódó világban, szerk.: Loboczky János. Líceum Kiadó, Eger, 2000.
 • Brandenstein Béla filozófiai rendszere. In: Brandenstein Béla emlékkötet, Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2002. 35-52. o.
 • Az Abszolútum szerepe Brandenstein Béla metafizikájában és etikájában. In: Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben, Bíbor Kiadó 2004.
 • Hiány és halhatatlanság – lehetséges szempontok a probléma elemzéséhez. In: Filozófiai diskurzusok, Líceum Kiadó, Eger, 2003.
 • A végtelenség hiányérzete – Makkai Sándor bölcseleti munkássága. Protestans Szemle, 2002/4. 241-262. o.
 • Filozófia és pedagógia a századelő Kolozsvárán. In: Iskolai filozófia Magyarországon, szerk.: Mészáros András, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2003. 48-56. o.
 • Hyparchológia és individualitás Varga Béla filozófiájában Keresztény Magvető, 200?
 • Hiány és halhatatlanság in:Filozófiai diskurzusok Líceum Kiadó, szerk. Loboczky   János Eger 252-258. o.
 • Hanák Tibor és a magyar filozófia, Mikes International V. évf. 1. szám 67-72. o.
 • A pedagógia Varga Béla bölcseletében – Érték és nevelés, in: Értékválság-értékváltás,               szerk. Karikó Sándor, Budapest, Áron Kiadó 2004. 226-234. o.
 • Kierkegaard, a „magánkeresztény” in: Brandenstein Béla: Kierkegaard Kairosz Kiadó, 2005. 5-25. o.
 • The philosophical-Ethical Problems of Minority Existence and their Possible. Theoretical Solutions in the Life of Transylvanian Hungarians, in: Europien Integration. Studies Vol. 4, number 2 (2005), Miskolc University Press, 135-140. o.
 • A barátság és a szeretet színfoltjai a magyarországi filozófia történetében in: Lábjegyzetek Platonhoz  4. – A barátság, szerk. Dékány András- Laczkó Sándor. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, 2005. 142-149. o.
 • Hanák Tibor és a magyar filozófia , Mikes International 2005. V.évf. 1. szám 67-72. o.
 • Magyar filozófusok itthon és a határokon túl – Mikes International 2006. VI./2. 34-41. o.
 • Miért nélkülözhetetlen a bírálat? – in: Megidézett reneszánsz – Hanák Tibor Emlékkötet, Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2006, szerk. Veres Ildikó 33-45. o.
 • Hiány és lelkiismeret Varga Béla bölcseletében, in: Lábjegyzetek Platónhoz 5. A lelkiismeret, szerk. Dékány András és Laczkó Sándor, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, 2006. 142-149. o.
 • Előszó Böhm Károly erkölcsi értékelméletéhez, Mikes International Hága, 2007. VI-XIII. o.
 • Előszó Böhm Károly esztétikai értékelméletéhez, Mikes International  Hága, 2007. VII-XII. o.
 • Brandenstein Béla bölcseleti antropológiája, Magyar Filozófiai Szemle 2006.1-2.17-38. o.
 • Miért nélkülözhetetlen a bírálat? In. Megidézett reneszánsz –Hanák Tibor Emlékkötet, Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár IX.,  Miskolc, 2006. 33-4548.
 • Az Abszolútum és a „nemzeti filozófia”, Mikes International VII/4. 2007. , Hága,32-3849.. 48.
 • Az a priori tudás Böhm és Brandenstein bölcseletében Pro Philosophia Füzetek 52. 2007.    Pro Scietia Humana Vesprimiensi, 49-54.49.
 • Rendszerfilozófiák: Brandenstein Béla és Böhm Károly Mikes International, 8.  évf. 1. Szám. 2008. Hága, 38-43.50.
 • The Philosophycal – Ethical Problems of Minority Existence and their Possible Theoretical Solutions in the Life of Transylvanian Hungarians after 1920,  Mikes International, 8.  évf. 4. Szám. 2008. Hága, 35-39.
 • Freundschaft und Liebe in der Philosophie in Ungarn  in. Genderbilder aus Ungarn – Ergebnisse der ungarischen Genderforschung / Hrsg. Erika Kegyes unter Mitarbeit von Ágnes Huszár/ ,  Verlag Dr. Kovac ,  2008. 41-52.
 • Rendszerfilozófiák: Brandenstein Béla és Böhm Károly, Mikes International, 8(1) 2008. Hága. 38-4352.
 • Rendszer-értelmezés-élmény – Értelmezéselméletek a magyarországi filozófiában, in. Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista, L’Harmattan,szerk. Nyírő Miklós, Budapest, 2009. 233-243.54.
 • Varga Béla, a filozófus, Erdélyi Múzeum, 2009/3-4. 156-171.54.
 • Az erkölcs „erkölcstelensége”, avagy az erkölcs rendszertelenségének paradoxonai Révay József gondolatvilágában, Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, XXXVI.Sectio Philosophica, red. János Loboczky, Eger, 2009. 191-20.
 • Hiány és életvilág – Etűdök a „nem-igazra” in. Lábjegyzetek Platónhoz. Az igazságosság, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, 2009. Szeged, 283-294.
 • Hiány és létteljesség, Dilemmák és megoldások a magyar filozófiai gondolkodásban,               in. Idealizmus és hermeneutika, Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik                                 születésnapjára. Szerk. Olay Csaba, Harmattan Kiadó, 2010. 327-367.
 • Az a priori értelmezésének problémája Zalai Béla és Brandenstein Béla rendszer-       koncepciójában, in. Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében, Pro Philosophia Füzetek 52. 2010.  Pro Scietia Humana Vesprimiensi, 132-142.
 • Segmente der Philosophie von Béla Brandenstein Mikes International, 2011. XI/2.     39-43. Lack and the Fullness of Being – Dilemmas and Solutions in the Hungarian      Philosophical Thought – Philobiblon, XVI(2). July-December, 2011. 299-330.
 • Szellemiség és értékek az emigráns életvilágban, in. Érzelem- Tudat – Vállalás,            Wien/Bécs, 2011, 18-30. és Mikes International, 2011. XI/3. 51-56.
 • Az életvilág lehetőségei, in. Érzelem- Tudat – Vállalás, Wien/Bécs, 2011, 31-40.        Mikes International 2011/3. 51-56.
 • Aufs Absolute ausgerichtete Systeme in der ungarischen Philosophie Mikes International 2011/4. 64-77. Eine symbolische Metaphysik – Brandensteins Bild von Nietzsche, Mikes International     2011/4. 77-83.
 • Veres Ildikó: Filozófia − rendszer – nyelviség Brandenstein Béla bölcseletében. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS. Sectio philosophica, Thomus XVI. Fasc.2. Miskolc: 2012. pp. 263-282
 • Veres Ildikó: A létteljesség és a nem-igaz kérdéskörei Hamvas Béla gondolkodásában. In: Fehér M. István, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós, Olay Csaba (szerk.) „Szót érteni egymással”. Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest: L’Harmattan, 2013. pp. 420-438. (A filozófia útjai; 15.)
 • Veres Ildikó: A bor mint hieratikus maszk – Hamvas Béla kérdésfeltevései az életvilág és a „bor filozófiája” közötti összefüggésekre. In: Garaczi Imre (szerk.) Érték és sors – Nemzetpolitika – Kulturális örökség – Identitás, Magyarságtudományi Kutatások II. Veszprém: Veszprémi Humán tudományokért Alapítvány,2012,135-147.
 • A hiány és az ember -kapcsolódási pontok Sartre és a hazai bölcselők kérdésfeltevései között, In.: Pro Philosophia Évkönyv 2012. (Szerk.: Garaczi Imre, Kalmár Zoltán)Veszprém, 121-128.
 • „Az igazság ma már pusztán a hazugság egy momentuma” – avagy hogyan gondolkodtak a hiányról és igazságról magyar filozófusok? …321-359       in.Felvilágosodás. Magyar századforduló. A VII. Hungarológiai Kongresszus Filozófia Szekcióinak előadásai Egyed Péter (szerk.):Erdélyi Múzeum Egyesület, 2012
 • „Ha gondolkozni kezdek, akkor nem tudom megcsinálni a lírát” (Ady Endre) – az intuíció fogalmának értelmezései a hazai filozófiában In: Forrai Gábor (szerk.) Filozófiai intuíciók – filozófusok az intuícióról. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2013. pp. 147-160.
 • A létteljesség és a nem-igaz kérdéskörei Hamvas Béla gondolkodásában, In: Fehér M István, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós, Olay Csaba (szerk.) “Szót érteni egymással”: Hermeneutika, tudományok, dialógus. 461 p. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2013. pp. 420-438.(A filozófia útjai; 15.)
 • A hiányok hiánya és a hazugság – kérdések és válasz-lehetőségek Hamvas Béla „szakrális metafizikájában.” 177-197. in Teória és praxis – az önformálás filozófiai-etikai dimenzió, Loboczky János (szerk.) (2014): Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei (Acta Academiae Agriensis, XLI.), Eger ISSN 1789-8064.
 • Az eredetiség dilemmái – metszetek a hazai filozófia történetéből, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVIII., Fasc. 1. (2014), pp. 321-331.
 • Lack and the Secret: The Existential Ontology of the Mortal Historicity of Deficiency and the Dasein – István Király V., “the author who deals with the issues of thinking” PHILOBIBLON Vol. XIX: (2) pp. 518-538. (2014)
 • Az itt-lét, a hiány, a betegség és a haláltapasztalat: Kérdésfeltevések és argumentációk Király V. István fenomenológiai-ontológiai munkáiban, TÖBBLET: VI./1.:(III.) pp. 327-355. (2014)
 • Filozófia és kritika: Vitakultúra Magyarországon a múlt század első felében In: Fehér M. István, Kiss Andrea-Laura, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós (szerk.) Vitában egymással: Filozófusok disputái, kontroverziái. 434 p. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2015. pp. 296-314. (A filozófia útjai; 16.)
 • „A valóságos aktusok ellenpárjai a mintha-aktusok” – Élmény és imagináció összefüggései a magyar filozófiában. in. Elkülönböződések és megbékélések. Tanulmánykötet Rózsa Erzsébet 70. születésnapjára. szerk. Andrejka Zoltán-Bujalos István, Nagyerdei Almanach Könyvek, 8. Debrecen Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2016. 206-224.

 

Recenziók:

 • Rózsahegyi Edit: Elmélet és filozófia. Filozófiai Figyelő 1982/ 3-4
 • Szász János: A hittől az eszméletig. Alföld, 1983/3
 • Fábián Ernő: A tudatosság fokozatai. Alföld/ 1985/3
 • A női nem. Szerkesztette Evelyn Sullerot. Magyar Filozófiai Szemle, 1986/3-4
 • A titok és az Itt-lét   Király V. István két könyvéről, Magyar Filozófiai Szemle, 2002. 1-3. szám 222-229. o.
 • „Egy tökéletesen racionálissá vált világban…” Fehér M. István: Az élet értelméről. Budapest, 1991. Filozófiai Szemle, 1992/1-2. szám 259-262. o.
 • Az élő életmű – Megemlékezés Brandenstein Béla születésének 100. évfordulóján. Emlékkönyv- ismertetés, Bécsi Napló, 2003. november-december

 

Színházkritikák:

 • Álomcirkusz Holnap, 1991/2
 • Molnár Ferenc: Liliom  Holnap, 1991/6
 • Jago tragédiája  Holnap, 1991/12