Dr. Gáspár Csaba László – Publikációk

Dr. Gáspár Csaba László – Publikációk

MTMT azonosító: 10027635

Önálló kötet:

 • Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., 2000. 184. o.

 

Tankönyv, egyetemi jegyzet:

 • Vallásfilozófiai vázlatok. Egyetemi jegyzet PPKE BTK, Budapest – Piliscsaba, 1994.
 • Antropológiai vázlatok. Egyetemi jegyzet PPKE BTK, Budapest – Piliscsaba, 1996.
 • Vallás és erkölcs. in: Kamarás István: Erkölcstan. 11. évfolyam. Krónika Nova, Bp., 2001. (8.1-5. fejezet).

 

Tanulmányok:

 • Filozófia és vallás. MTA Filozófiai Intézet, 1987 (kézirat).
 • Salamon zsoltárai. Vigilia 52. évf. (1987/7) 497-503. o. (fordítás és kommentár).
 • Tarkovszkij: Stalker. Harmadik part 1990/?
 • Martin Heidegger: Mi a metafizika? Harmadik part (1990/3) 52-53. o. (bev.).
 • Vallástan. Iskolakultúra — Társadalomtudomány (1991/7-8) 13-24. o.
 • A halál az Élet házában. A halál teológiájához Karl Rahner nyomán. Licencia dolgozat, PPKE Hittudományi Kar, Budapest, 1993.
 • Hit és világ. Pannonhalmi Szemle 2. évf. (1994/4) 42-47. o.
 • Az ember a földön jár — de az ég alatt. Iskolakultúra 6. évf. (1996/8) 14-19. o.
 • A haszontalan és mégis nélkülözhetetlen szolga. Jelenkor 41. évf. (1998/3) 307-317. o.
 • Tudomány és Szabadság. In: Quo vadis, domine? A Magyar Pax Romana Fórum 39. kongresszusa, Pannonhalma, 1997. Magyar Pax Romana Fórum, 1998., 171-209. o. — Rövidített változat: Tudomány és Szabadság. Iskolakultúra 7. évf. 1997/10. 21-34. o.
 • Ember és kultúra. Iskolakultúra 8. évf. (1998/6-7) 37-46. o.
 • Metafizika és teológia. Confessio 22. évf. (1998/4) 51-60. o.
 • A személy megismeréséről. Iskolakultúra 9. évf. (1999/2) 16-29. o. — Teológia 34. évf. (2000/1-2) 10-24. o. (Kovács Dániel néven)
 • A vallásszabadságról. Fundamentum 3. évf. (1999/2) 105-116. o.
 • Vallás, filozófia, technika. BUKSZ, 11. évf. (1999/3) 296-302. o. — Kierkegaard olvasása közben. Theológiai Szemle (2000/1) 56-61. o.
 • Filozófia az iskolában. Vigilia 65. évf. (2000/1) 31-36. o. — A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról. Iskolakultúra 10. évf. (2000/1) 24-30. o.
 • A vallás a filozófia célkeresztjében. Gond, 21-22 (1999) 27-45. o.
 • Megtérés és megértés. Gond, 21-22 (1999) 46-63. o. (Kovács Dániel néven)
 • Kierkegaard olvasása közben. Theológiai Szemle (2000/1) 56-61. o. (A „Vallás, filozófia, technika”. c. írás némileg átalakított másodközlése.)
 • Az egység teológiai eszméje a teremtés bibliai tanítása alapján. in: Glózer Rita – Hamp Gábor – Horányi Özséb (szerk.): A vallások és az európai integráció II. [»Pax Romana Könyvek«] Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana – Országos Főrabbi Hivatala, Bp., 2000., 148-152. o.  21. A kereszténység alapvető tanítása római katolikus hitértelmezésben. Rubicon 11. évf. (2000/10) 38-43. o.
 • A vallás a modern világban. Vigilia 66. évf. (2001/1) 25-29. o.
 • A görög istenek nyomában. Iskolakultúra 11. évf. (2001/1) 3-15. o. — Fehér M. István – Veres Ildikó (szerk.): Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. [»Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár« VII.] ME BTK Filozófiatörténet Tanszék, Miskolc, 2002., 125-146. o.
 • Az istenfogalomról. Vigilia 66. évf. (2001/8) 565-568. o.
 • Mysterium és apriori. Adalékok egy herméneutikai vallásfilozófiához. in: Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. [»A filozófia útjai«] L’Harmattan, 2001., 201-237. o.
 • Párbeszédben a világ sorsával — vagy sorsáról, vagy a világ sorsáért. in.: Loboczky János (szerk.): „Párbeszédben a világ sorsával” — Filozófia a globalizálódó világban. Az Egerben 2000. szeptember 28-29-én megrendezett tudományos konferencia előadásai. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2001., 72-80. o.
 • A gondolkodás zarándoklata. Vigilia 67. évf. (2002/8) 595-601. o.; (2002/9) 642-646. o.
 • Mit tehet a művészet az ember és a világ sorsáért? in: Sólymos Sándor (szerk.): MKE DLA 01. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktoriskolájában elhangzott előadások I-II. Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészetelmélet Tanszék, Bp., 2003. I. 55-70. o.
 • Van-e „helye” Istennek a technikai civilizációban? Kellék, 21. (2002) 41-53. o. — in.: Zsugán Gyula (szerk.): Sziget a szárazföldön. Előadások a Posticumban. Posticum, Nagyvárad, 2006. 11-22. o.
 • Lét és Isten (Filozófia és vallás). Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Magyar Piarista Rendtartomány, PPKE BTK, Új Ember Kiadó, Bp., 2002. 498-517. o.
 • Etika – metafizika – dogmatika. Vigilia 68. évf. (2003/5) 322-329. o.
 • Gondolkodás — Hála. in: Puskás Attila (szerk.): A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Új ember, Bp., 2003. 81-105. o.
 • Az emberről. Pilinszky-versek megvilágításában. Iskolakultúra 16. évf. (2006/1) 93-98. o.
 • A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás. Katekhón III. évf. (2006/1) 5-30. o.
 • Az erkölcs kezdete — az erkölcs mint kezdet. Történelmiség és tudat. in: Bende József – Deák Viktória Hedvig – Pákozdi István (szerk.) Látó szívvel. Lukács László 70. Magyar Piarista Rendtartomány – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola – Vigilia, Bp., 2006. 556-575. o.
 • Mit mondhat és mondhat-e egyáltalán bármit a teológia férfi és nő viszonyáról? in: Sándor Klára (szerk.): A pápai feminizmusról a „vatikáni levél” kapcsán. Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány, Bp., 2006. 21-36. o.
 • Emberi méltóság — filozófiai gondolkodás. Korunk 3. folyam (XVII évf.) (2006/12) 4-13. o.
 • Személyes önazonosság mint ajándékként kapott feladat. Vigilia 72. évf. (2007/11) 860-868. o.
 • A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára. Katekhón III. évf. (2007/4) 37-62. o. — Sapientia Füzetek 10. In memoriam Hans Urs von Balthasar. Vigilia Kiadó, Bp., 2007., 322-353. o.
 • Miért készít műalkotást az ember? Lelkipásztor 82. évf. (2007/11-12) 406-412. o.
 • Rövid bevezetés a filozófiába. In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK – Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007., 861-894. o.
 • Értelmes-e vallásosnak lenni? In: Mártonffy Marcell – Petrás Éva (szerk): Szétosztott teljesség. A hetvenötéves Boór János köszöntése. Hét Hárs – Mérleg, Bp., 2007., 77-87. o.
 • Isten – ember – személy. Gondolatok az elgondolhatatlan Istenről. Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) 56-65. o.
 • A szellem nyugtalanságáról. Korunk 3. folyam (XIX évf.). (2008/4) 28-33. o.
 • Kereszténység és nem keresztény vallások. Béres Tamás et al. (szerk.): Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó, Bp., 2008. 33-39. o.
 • A gondolkodásról. in: Frenyó Zoltán (szerk.): Molnár Tamás eszmevilága. Barankovics István Alapítvány – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola – Gondolat Kiadó, Bp., 2010. 179-193. o. — Havi Magyar Fórum XVIII. évf. (2010. március) 33-38. o.
 • Engedélyez-e a kereszténység „vallási apriorit”? Pro Philosophia Évkönyv, 2010. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 110-115. o.
 • Az ikonról és a képről. Teológiai-filozófiai vázlat. in: Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L’Harmattan, Bp., 2010. 199-201. o.
 • Értelmiség. Vigilia 76. évf. (2011/09) 642-648. o.
 • A gyakorlati filozófia a modernitásban. in: Bakos Gergely OSB (szerk.): Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. [»Scintillæ Sapientiæ« 1] L’Harmattan Kiadó – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Bp., 2011. 81-91. o.
 • Istenismeret és világértelmezés. in: Lengyel Zsuzsanna Mariann – Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére L’Harmattan Kiadó, Bp., 2012., 79-94. o.
 • Az ember mint találkozásesemény. in: Illésné Kovács Mária (Főszerk.): Docere et movere — bölcsészettudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. Miskolc, 2012., 21-28. o.
 • Odalépni – szóba állni – szóban állni. Bevezetés a vallás antropológiai fogalmába. in: Fehér M István, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós, Olay Csaba (szerk.): „Szót érteni egymással”. Hermeneutika, tudományok, dialógus [»A filozófia útjai« 15.] L’Harmattan, Bp., 2013., 436-453. o.

 

Esszék:

 • Örök történelem. Vigilia 60. évf. (1994/2) 147-149. o.
 • Virrasztás. Vigilia 64. évf. (1997/3) 231-235. o.
 • A szabadság sorsáról. Vigilia 64. évf. (1997/8) 630-634. o.
 • Egzisztencia és gondolkodás. Vigilia 69. évf. (2004/12) 949-952. o.
 • Filozófiai antropológia – költészetben. Vigilia 70. évf. (2005/5) 420-424. o.
 • A filozófia mint út. Vigilia 70. évf. (2005/8) 678-683. o.
 • A lélek nyugtalanságáról. Vigilia 70. évf. (2005/11) 919-922. o.
 • A csodáról. Vigilia 71. évf. (2006/2) 143-148. o.
 • Mi váltja ki a gondolkodást? Vigilia 71. évf. (2006/7) 482-488. o.
 • A vallások végső igazsága? Egyszeriség – Titok. Mérleg 43. évf. (2007/1) 64-73. o.
 • A vallás tapasztalat igazolhatóságáról. Vigilia 72. évf. (2007/8) 629-634. o.
 • Tárgy-Világ. Gondolkodás (szeretet) és tárgyi környezet összefüggéséről. Vigilia 73. évf. (2008/1) 55-61. o.
 • Lélek/Zene. Chopin/Hérakleitosz. Vigilia 73. évf. (2008/5) 381-387. o.
 • A tudásról. Vigilia 78. évf. (2013/3) 221-228. o.

 

Cikkek:

 • 1990 Karácsonyára. Népszabadság — Karácsonyi melléklet.
 • In memoriam Nyíri Tamás. Népszabadság, 1995. augusztus 10. 15. o.
 • Filozófia az iskolában — Magyarországon. Napi Magyarország, 1999 december 4., 27. o.
 • Kis mozdulatok és a mindenség. Egyházfórum XVI (III. új) évf. (2002/4)

 

Recenziók, kritikák:

 • Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Vigilia 54. évf. (1989/1) 77. o.
 • Korán. Vigilia 54. évf. (1989/9) 716-717. o.
 • Hamvas Béla: Scientia sacra. Hitel 1989/4. 60-63. o.
 • Az MTA Filozófiai Intézetének új vallástudományi sorozata. Vigilia 55. évf. (1990/6) 471. o.
 • Martin Buber: Én és Te. Múlt és jövő (1990/1) 23-26. o.
 • A kánoni jog törvénye és a lelkiismeret törvényének joga. Teológia 29. évf. (1995/2) 103-109. o.
 • Szemlélődés Pannonhalmáról. Iskolakultúra 5. évf. (1995/11-12) 82-84. o.
 • Martin Buber: A próféták hite. Iskolakultúra 6. évf. (1996/4) 110-113. o.
 • Alois Halder, Klaus Kienzler, Joseph Möller (szerk): Religionsphilosophie heute. Vallásfilozófia — ma. Mérleg 33. évf. (1997/1) 61-64. o.
 • Amikor a filozófus a teológussal társalog (Vidrányi Katalinról). BUKSZ 9. évf. (1997/4) 446-448. o.
 • Ha Isten nem lenne igazságos — A kereszténység filozófusa: Eckhart Mester. Mérleg 35. évf. (1999/3) 354 357. o.
 • Heinz Schürmann – Joseph Ratzinger – Hans Urs von Balthasar: A keresztény erkölcs alapelvei. L’Harmattan, Bp., 2002. Vigilia 67. évf. (2002/12) 958-959. o.
 • Del Ratzsch: Miből lesz a tudomány? Rövid bevezetés a tudományfilozófiába. Harmat, Bp., 2002. Élet és Tudomány (2002/44) 1395. o.
 • Schaeffler, Richard: A vallásfilozófia kézikönyve. (Ford. Czakó István, Hankovszky Tamás, Görföl Tibor) [»Osiris Tankönyvek«] Osiris Kiadó, Bp., 2003. Vigilia 68. évf. (2003/9) 713-714.
 • Vorgrimler, Herbert: Új teológiai szótár. (Ford. Mártonffy Marcell et al.) Göncöl, Bp., 2006. Vigilia 72. évf. (2007/4) 316-317. o.

 

Fordítások: (könyvek)

 • Schnackenburg, Rudolf: Krisztus követése — ma. (Nachfolge Christi — heute). Egyházfórum, Luzern, 1990.
 • Jaspers, Karl: Az egyetem eszméje. (Die Idee der Universität). In: Ész Élet Egzisztencia. Társadalomtudományi kör, Szeged, 1990. 177-273. o.
 • Buber, Martin: Beszédek a nevelésről. (Reden über Erziehung). In: Ész Élet Egzisztencia. Társadalomtudományi kör, Szeged, 1990. 385-416. o.
 • Pannenberg, Wolfhart: Mi az ember? (Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie). Egyházfórum, Luzern, 11991, 21998 (1-5.fej.).
 • Büchele, Herwig: Keresztény hit és politikai ész. (Christlicher Glaube und politische Vernunft). Egyházfórum, Luzern, 1991 (I. rész).
 • Rahner, Karl: Az Ige hallgatója. (Hörer des Wortes). Gondolat, Bp., 1991.
 • Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába. (Einführung in die Philosophie). Herder, Bp., 1993. (1-4. fejezet Vér Gábor álnéven).
 • Weissmahr Béla SJ: Ontológia (Ontologie). Mérleg-Távlatok, Bécs-Budapest-München, 1992.
 • Boros László: A halál misztériuma. Az ember a végső döntés helyzetében (Mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Entscheidung) [»XX. századi keresztény gondolkodók«12.] Vigilia Kiadó, Bp., 1998.
 • Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika. SZIT, Bp., 2001. (4. fejezet)
 • Fichte, Johann Gottlieb: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete. (Rokay Zoltánnal közösen) [»Coram deo Klasszikusok«] L’Harmattan, Bp., 2003.
 • Beinert, Wolfgang: A katolikus dogmatika lexikona. Vigilia, Bp., 2004. (Teológiai ismeretelmélet és eszkatológia körébe tartozó címszavak.)
 • Pannenberg, Wolfhart: Metafizika és istengondolat. (Metaphysik und Gottesgedanke [»Kleine Vandenhoeck-Reihe« 1532] Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1988.) Akadémia, Bp., 2006.
 • Pannenberg, Wolfhart: Teológia és filozófia. A két tudomány viszonya és közös története. (Ford. Gáspár Csaba László [10. fej.], Görföl Tibor) L’Harmattan, Bp., 2009.
 • Haeffner, Gerd SJ: Filozófiai antropológia. (Philosophische Anthropologie). Mérleg-Távlatok, Bécs-Budapest-München (megjelenés előtt).

 

Fordítások: (tanulmányok, cikkek)

 • Karl Rahner: Húsvéti hitünk. Vigilia 54. évf. (1989/3) 166-168. o.
 • Martin Heidegger: A művészet és a tér. Magyar Építőművészet 1989/4. 10-11. o.
 • Martin Buber: Találkozás. Liget 1989/3. 108-113. o. — Martin Buber: Két beszélgetés. Teológia 29. évf. (1995/1) 48-50. o.
 • Heinrich Fries: Ökumenikus remények. Teológia 24. évf. (1990/4) 245-248. o.
 • Johannes Günter Gerhartz: Demokratizálás az egyházban. Teológia 25. évf. (1991/2) 14-23. o.
 • Thomas Söding: Maroknyi nyáj? A föld sója? — Az Újszövetség és új egyházkép keresése. Teológia 28. évf. (1994/2) 77-84. o.
 • Karl Rahner: Miért félünk a Lélektől. Teológia 28. évf. (1994/2) 95-97. o.
 • Theodor Filthaut: A cölibátus. Teológia 28. évf. (1994/2) 114-115. o.
 • Peter Modler: Békében a természettel. Vigilia 57. évf. (1994/9) 647-653. o.
 • Szennay András: Sok út vezet Istenhez? Pannonhalmi Szemle 2. évf. (1994/3) 15-27. o.
 • Reinhold Stecher: Integrálni és motiválni. A vezetési stílusról az egyházban. Mérleg 30. évf. (1994/4) 403-410. o.
 • Norbert Greinacher: Nyíri Tamás — a pontifex. Vigilia 59. évf. (1994/11) 802-803. o.
 • Új „hivatalok” az egyházban a közösség szolgálatára. Interjú Peter Neunerrel. Teológia 34. évf. (1995/2) 94-100. o.
 • Stefán László: A szentek egyháza egyben a bűnösök egyháza. Teológia 34. évf. (1995/2) 101-102. o.
 • Christian Kummer SJ: Udvariasak-e a jegesmedvék? A szociobiológia hatóköréről és génjeink határairól. (Sind die Eisbären höflich? Über die Tragweite der Soziobiologie und Grenzen unserer Genen) Mérleg 31. évf. (1995/1) 73-83. o.
 • Karl Rahner: Kegyelem az ember-lét szakadékos mélységeiben. Teológia 34. évf. (1995/4). 197-199. o.
 • Karl Rahner: A II. Vatikáni zsinat tanítása a diakonátusról. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, 1996. 137-149. o.
 • Karl Rahner: A diakonátus teológiája. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, 1996. 151-175. o.
 • Herbert Vorgrimler: Tizenkét tézis a diakonátus teológiájához. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, 1996. 177-181. o.
 • Franz-Xaver Kaufmann: Vallás és modernitás. (Religion und Modernität) Replika 21-22, (1996 május) 249-274. o.
 • Klaus Schatz S.J.: „Megtagadott atyák”? (Verleugnete Väter?) Mérleg 32. évf. (1996/4) 400-406. o.
 • Otto Pöggeler: Heidegger és Bultmann: filozófia és teológia. Vigilia 61. évf. (1996/12) 920-927. o; 62. évf. (1997/1) 29-34. o.
 • Hans Goller SJ: A „test-lélek probléma” a pszichológiában. (Das Leib-Seele-Problem in der Psychologie) Mérleg 35. évf. (1999/3) 276-292. o.
 • Victor Conzemius: Boldoggá avatás — viták kereszttüzében. (Seligsprechung im Widerstreit — Pius IX.) Mérleg 36. évf. (2000/3) 282-289. o.
 • Vittorio Hösle: Vallás, teológia, filozófia. (Religion, Theologie, Philosophie) Mérleg 37. évf. (2001/1) 35-49. o.
 • Vittorio Hösle: Filozófia és bibliaértelmezés. (Philosophy and Interpretation of the Bible) Mérleg 38. évf. (2002/3) 250-279. o.
 • Günther Anders: Gépek ósdi világa. in: Tillmann, J. A. (szerk.): A későújkor józansága I-II. Olvasókönyv a tudományos-technikai világfelszámolás tudatosítása köréből. Göncöl Kiadó, Bp., 1994-2004. II. 81-86. o.
 • Karl Rahner: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk? Sapientiana 6 (2013/1) 70-82. o. (Németh Gáborral közösen)

 

Lektori, szaklektori munkák:

 • Einstein, Alfred: A zenei nagyság. Európa, Bp., 1990.
 • Buber, Martin: Én és Te. Európa, Bp., 1991.
 • Erikson, Erik H.: A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Bp., 1991.
 • Schopenhauer, Arthur: A világ mint akarat és képzet. Európa, Bp., 1991.
 • Rahner, Karl: Hit, Szeretet, Remény. Egyházfórum, Luzern, 1991.
 • Böhringer, Hannes: Kísérletek és tévelygések. Balassi, Bp., 1995.
 • Volf Miroslav: Ölelés és kirekesztés. Teológiai vizsgálódás az azonosság, a másság és a kiengesztelődés tárgykörében. (Ford. Pásztor Péter) Harmat Kiadó, Bp., 2001.
 • Greshake, Gisbert: Az élet vége? Halál – feltámadás – lélekvándorlás. (Ford. Molnár Ferenc) Új ember, Bp., 2001.
 • Kasper, Walter: Jézus Krisztus Istene. (Ford. Görföl Tibor) [»Osiris Tankönyvek«] Osiris Kiadó, Bp., 2003.
 • Metz, Johann Baptist: Hit a történelemben és a társadalomban. Tanulmányok egy gyakorlati fundamentális teológiához. (Ford. Görföl Tibor) L’Harmattan, 2004 [kiadás alatt]
 • Pannenberg, Wolfhart: Rendszeres teológia I-II. (Ford. Görföl Tibor). Osiris Kiadó, Bp., 2005/2006.
 • Rahner, Karl: A Szentháromság. Az üdvtörténet eredendő, transzcendens alapja. (Ford. Görföl Tibor) [»Coram deo Klasszikusok«] L’Harmattan, Bp., 2007.

 

Egyéb írások:

 • Életút, történelem, üdvösségtörténet. Interjú Fila Béla professzorral. Teológia 1994/2. 85-94. o.

 

Könyvszerkesztés:

 • Bultmann, Rudolf: Hit és megértés. Válogatott tanulmányok. (Ford. Szirtes András et al.) [»Coram Deo«] L’Harmattan, Bp., 2007.

 

Sorozatszerkesztői tevékenység:

 • A L’Harmattan Kiadó (Budapest) »Coram Deo« című, 2001 óta megjelenő vallásfilozófiai-teológiai sorozatának társszerkesztője (Görföl Tiborral).