Kulturális mediáció mesterszak

Kulturális mediáció mesterszak

2017 szeptemberétől új mesterképzési szak indul a Miskolci Egyetem bölcsészettudományi képzése keretében, kulturális mediáció (cultural mediation) megnevezéssel. Azoknak ajánljuk, akik elkötelezettek a kultúra vagy valamely kulturális/művészeti terület irányában; érdeklődnek a kultúraközvetítés, a kultúra-menedzsment, a kultúraterjesztés elméleti és gyakorlati kérdései iránt; jövőbeli hivatásukat kulturális szakértőként valamely kulturális, művelődési vagy művészeti intézménynél, illetve hazai vagy nemzetközi kultúraközvetítő hálózat keretein belül képzelik el, ahol a szükséges kommunikációs készségek birtokában elsősorban az adott kulturális intézmény/környezet elemzési, szervezési, irányítási és fejlesztési feladatait látják el, továbbá különböző kulturális projektek tervezési, vezetési és menedzselési folyamataiban vállalnak részvételt.

A szakra való belépés feltételei


Képzési cél 

Olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek-igények felmérésére és megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, a professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek okleveles kulturális mediátorként (culture mediator) alkalmassá válnak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igényekhez illeszkedő művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak az ellátására, továbbá az adott kultúra/kulturális terület képviseletére.

Felvételi vizsga

A jelentkezők motivációs beszélgetésen vesznek részt, melynek során beszámolhatnak arról, hogy milyen előzetes tanulmányok után, milyen motivációból és milyen elköteleződéssel kívánnak tanulmányokat folytatni a szakon; továbbá bemutathatják kulturális érdeklődésük súlypontjait; kifejthetik gondolataikat a kultúra szerepéről és esetleges elképzeléseiket jövőbeni feladatairól a modern világban, Magyarországon illetve szűkebb környezetükben.

Képzési és kimeneti követelmények (KKK)


Képzési idő –
4 félév

Elhelyezkedési lehetőség

Bármely olyan, a kultúra közvetítésével/terjesztésével foglalkozó (köz)művelődési, oktatási, kulturális intézménynél, szervezetnél vagy tömegkommunikációs médiumnál, ahol tér nyílik innovatív kulturális szakértői, referensi, projektmenedzseri vagy ügyvivői feladatok ellátására legyen az állami (közigazgatási intézmények és az ezekhez rendelt közművelődési szféra intézményei), piaci (kulturális-művészeti vállalkozások) vagy civil-nonprofit alapon működő (kulturális egyesületek, alapítványok), regionális/országos feladatokat ellátó szervezet vagy épp nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló projekt. ― A képzés során hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kultúraközvetítés szakmai gyakorlatát a hallgatók helyi és országos szintű kulturális/művelődési feladatokat ellátó intézmények, szervezetek vagy médiumok munkájába bekapcsolódva, a velük történő együttműködés keretében sajátítsák el.

A képzés programja, a szak tanterve, tantárgyleírások