Prof. dr. Hell Judit, egyetemi tanár

Prof. dr. Hell Judit, egyetemi tanár

Prof. Dr. Hell JuditProf. dr. Hell Judit (1954)

Hell Judit 1986 óta tanít az egyetemen. Kutatási területe az etika és a feminista filozófia.

Szakmai önéletrajz
Publikációs lista
Oktatási anyagok
Üzenet

Szakdolgozat témák/területek:

  • A nyugati filozófiatörténeti kánon újraolvasása – feminista nézőpontból(a nemek különbözőségét / aszimmetrikus viszonyát taglaló témák és egyes filozófiai alapfogalmak – racionalitás, objektivitás, szubjektum, autonómia stb . – szerint)
  • Elméleti etika és a társadalmi nemek kutatása(filozófiai antropológiai előfeltevések – a nemek szerinti megközelítésmód következményei; az esszencialista felfogások kritikája, biológiai és társadalmi nem: sex és gender)(tagolt társadalmak – az erkölcsi normák, erények  hierarchikus tagoltsága; bináris oppozíciók, férfi morál / női morál, igazságosság-etika – vs. gondoskodásetika, az androcentrizmus bírálata; modern, funkcionális társadalmak: a morál tradicionális struktúrájának átrendeződése: úton egy új univerzalisztikus, humanista, nem-esszencialista morál felé, Kant kategorikus imperatívusza mint  az  új politikai-társadalmi gyakorlat etikai  zsinórmértéke)
  • Az alkalmazott etikák főbb problémakörei és a nemek kutatásának horizontja(bioetika, szociáletika, gazdaságetika, környezeti etika, politikai etika, pedagógiai etika, a privát szféra  – individuális etika –  főbb kérdései)
  • Alkalmazott etikák (nemek szerinti nézőpont nélkül)(bioetika: reprodukciós eljárások, születendő gyermek nemének megválasztása, eutanázia, emberen végzett orvosi kísérletek, fajnemesítés, géntechnológia és klónozás, szervadományozás  és szervátültetés(környezetetika: ember és természet hagyományos  kapcsolata, a nyugati és a keleti ember viszonyulása a természethez; alternatív ököetikai elméletek – az antropocentrikus szemlélet kritikái; új felelősségetikák; gazdálkodói tevékenység és környezeti felelősség – konkrét esettanulmányok  alapján.)
  • Feminista etika(témaválasztási lehetőség a vonatkozó tantárgyi adatlap témakörei szerint.)
  • Néhány szociáletikai kérdéskör(általános szociáletika: az emberi társadalom; a szociáletika teoretikus megalapozása (szerződéselméleti, játékelméleti kiindulópontok); a szociáletika elvei (társadalmi egyenlőség, társadalmi igazságosság, szolidaritás, szubszidiaritás, demokrácia-elv, közjó, közösség jól-léte).)(alrendszerek etikája: jog-és állametika, erkölcs és politika,  erkölcs  és gazdaság, erkölcs és média.)(nemzetek fölötti viszonyok szociáletikája: globális közjó és jóllét, globális igazságosság,  túlnépesedés és a világ éhezői; gazdasági (és kulturális) globalizáció és ennek kritikái; a technikai/technológiai civilizáció, a tudomány és kutatás felelőssége a következő nemzedékek jövőjéért; a népek közötti háború, terrorizmus  és béke; egy új világkultúrához vezető úton?)