Filozófia diszciplináris – tanterv, tantárgyleírások

Filozófia diszciplináris – tanterv, tantárgyleírások

Képzési és kimeneteli követelmények

ZÁRÓVIZSGA

A diszciplináris filozófia mesterképzés tanterve

Először a nappali tagozatos képzés tantervét mutatjuk be, aztán jelezzük, hogy a levelező tagozatos képzés tanterve miben különbözik. A levelező tagozatos képzés résztvevőit kérjük, olvassák el a nappali képzés tantervét, ti. a levelező képzésről írottak csak ennek alapján érthetők meg.

Nappali tagozatos képzés

A tantárgyakat – pár kivételtől eltekintve – kétféleképpen csoportosítjuk. (1) Témájuk szerint három szakirányú modul valamelyikébe tartoznak – e modulok az elméleti filozófia, a gyakorlati filozófia és a filozófiatörténet. (2) A programjukban foglalt ismeretek súlya szerint pedig vagy a kötelezők, vagy a szabadon választhatók.

A szakirányú modulokon kívül esnek: (a) az egyetlen általánosan kötelező tantárgy (a logika), (b) az egyéb szabadon választható ismeretek (jelesül a klasszikus és modern nyelvek), valamint (c) a szakdolgozat.

A hallgatóknak a következőket kell teljesíteniük (zárójelben a megszerzendő kreditek száma):

 1. az elméleti alapozást (5)
 2. valamelyik szakirányú modul teljes szakmai törzsanyagát (25)
 3. a két másik szakirányú modul szakmai törzsanyagának tetszés szerinti részét (10-10)
 4. az általuk választott szakirányú modulhoz (ld. 2. pont) tartozó szabadon választható ismeretek tetszés szerinti részét (10) – egy szakirányú modul teljesítéséhez így összesen 35 kreditet kell szerezniük
 5. a szakdolgozatot (20)
 6. további 40 kreditet – ez jöhet az általuk választott szakirányú modulba tartozó további szabadon választható ismeretekből, a két másik szakirányú modul szakmai törzsanyagából vagy szabadon választható ismereteiből, a szakirányú modulba nem sorolt szabadon választható ismeretekből.

Az egyes tantárgyfajtákban megszerzendő kreditek minimális száma táblázatban:

Tantárgy kategória
Kredit
Megjegyzés
Alapozó tantárgy
5
= az egyetlen ide eső tantárgy
Kötelező tantárgyak
választott szakirányú modul
25
= az összes ide eső tantárgy
más szakirányú modul
10
választható
más szakirányú modul
10
választható
Szabadon választható tantárgyak
választott szakirányú modul
10
választható
más szakirányú modul
más szakirányú modul
egyéb
Szakdolgozat
20

A hallgató a második félév folyamán dönti el, hogy melyik szakirányú modult választja. Akár két szakirányú modult is választhat.

Az egyes tantárgyakat két táblázatban soroltuk fel. Az előtanulmányi rend azt tartalmazza, hogy az egyes tantárgyak mely szakirányú modulhoz tartoznak, illetve kötelezőek vagy választhatók.

Ugyanez az információ, kevésbé áttekinthető formában ugyan, de megtalálható a mintatantervben is, amelynek célja, hogy lehetővé tegye a tanulmányok tervezését. Ez arról tájékoztatja a hallgatókat, hogy melyik tantárgy meghirdetése mikorra várható. A meghirdetés kétéves rendben történik: minden kurzus meghirdetésre kerül, négy egymást követő félév valamelyikében. Kis létszámú évfolyamok esetén az órákat nem a mintatanterv szerint hirdetjük meg, hanem a hallgatók speciális igényei szerint.

A tantárgyak felvételéhez a következő receptet kínáljuk:

 1. Tanulmányai első évében vegye fel minden szakirányú modul minden kötelező tárgyát. (Ily módon egyrészt tájékozottabban választhat szakirányú modulok közül, másrészt teljesíti a minimális kreditszámot a választott szakirányán kívüli két modulból is.)
 2. Tanulmányai második évében mindkét félévben vegye fel a választott szakirányú modul adott félévben meghirdetett kötelező tárgyait, s legalább egyet az illető szakirányú modul szabadon választható tárgyai közül.
 3. Az általánosan kötelező logikát vegye fel, amikor meghirdetésre kerül.
 4. Olyan számban vegyen fel órákat, hogy minden félévben kijöjjön a 30 kreditje.
 5. Tanulmányai utolsó félévében csak annyi órát vegyen fel, amennyire okvetlenül szüksége van, hogy jusson ideje a szakdolgozat elkészítésére.

Ezt a receptet nem kötelező követni. Nyugodtan eltérhet tőle, de tartsa számon, hogy a különféle típusú tantárgyakból hány kreditet kell gyűjtenie.

Megjegyzés a szabadon választható tantárgyakról. A szabadon választható tantárgyak listája a két táblázatban tájékoztató jellegű. Minden félévben fogunk hirdetni kellő számú választható tantárgyat minden szakirányú modulban, de nem biztos, hogy éppen a táblázatban szereplő tantárgyakat hirdetjük meg. Előfordul majd, hogy egy kétéves ciklus folyamán egyáltalán nem hirdetünk meg bizonyos, a táblázatokban szereplő szabadon választható tárgyakat, hanem helyettük más szabadon választható tárgyakat hirdetünk.

A kódok jelentése:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B
T
F
I
D
N/L
0-5
E/G/F/0
K/V
bölcsészkar
diszciplináris filozófia
tagozat
jelentés nélküli azonosító
szakirányú modul
kötelező vagy választható
kurzus-azonosító
Ha a 8. karakter 0, a tantárgy nem tartozik egyetlen szakirányú modulhoz sem.

A 10-11. karakter kurzus az egyazon tantárgyhoz tartozó különböző kurzusok megkülönböztetésére szolgál. Mivel e táblázatok csak a tantárgyakat sorolják fel, csak a kód első 9 karakterét tartalmazzák. Az egyazon szakirányú modulhoz tartozó választható kurzusok csak ebben a két karakterben különböznek. A szakirányú modulokhoz tartozó szabadon választható kurzusok ugyanis egyenértékűek: mindegy, hogy a hallgató melyiket veszi fel, de egyazon kurzus csak egyszer végezhető el.

Levelező tagozatos képzés

A levelező tagozatos képzésben a nappali tagozatos képzéshez képest korlátozottabb választási lehetőséget tudunk kínálni:

 1. Ha valamilyen szakirányú modulra nincs elegendő jelentkező, az illető szakirányú modul kötelező tantárgyaiból nem fogjuk mindegyiket meghirdetni. Hogy melyeket hirdetjük meg, azt a hallgatók érdeklődése alapján döntjük el.
 2. Azon szakirányú modulokból, melyeknek összes kötelező tárgyát meghirdethetjük, nem fogjuk az összes szabadon választható tárgyat meghirdetni. Hogy melyeket hirdetjük meg, azt a hallgatók érdeklődése alapján döntjük el.
 3. Nem hirdetjük meg a szakirányú modulokon kívüli, választható nyelvi órákat.

Ennek megfelelően, a levelező tagozatos képzés tényleges tanterve abban fog eltérni a táblázatba foglalt mintatantervből, hogy a félévenkénti (a nyelvi kurzusok nélkül) 40-45 kreditnyi tantárgy helyett csak 30 kreditnyit hirdetünk meg. Hogy melyek maradnak ki, az a hallgatók érdeklődésén múlik.

A tantárgyi kódok csak abban különböznek a nappali tagozatos képzéstől, hogy 6. karakterük L.

Előtanulmányi rend:

Neptun kód
Tanegység
Heti óraszám
Féléves óraszám
Beszámolási kötelezettség
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Alapozó tantárgy
BTFIDN01K
Logika
2
30
kollokvium
5
Kötelező tantárgyak: Elméleti filozófia
BTFIDN1EK
Metafizika
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN2EK
Fenomenológia
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN3EK
Nyelvfilozófia
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN4EK
Hermeneutika
2
30
kollokvium
5
BTFIDN5EK
Ismeretelmélet
2
30
kollokvium
5
Kötelező tantárgyak: Gyakorlati filozófia
BTFIDN1GK
Esztétika
2
30
kollokvium
5
BTFIDN2GK
Etika
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN3GK
Vallásfilozófia
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN4GK
Társadalomfilozófia
2
30
kollokvium
5
BTFIDN5GK
Politikai filozófia
2
30
gyak. jegy
5
Kötelező tantárgyak: Filozófiatörténet
BTFIDN1FK
Ókori filozófiatörténet
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN2FK
Újkori filozófiatörténet
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN3FK
Klasszikus német filozófia
2
30
kollokvium
5
BTFIDN4FK
Az analitikus filozófia története
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN5FK
Egzisztencializmus és posztmodernizmus
2
30
gyak. jegy
5
Szabadon választható tantárgyak: Elméleti filozófia
BTFIDN0EV
Angolszász és kontinentális metafizikák
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0EV
Klasszikus szerzők a fenomenológiában
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0EV
A filozófia képzés-fordulata: Gadamer és Rorty
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0EV
Elmefilozófia
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0EV
Wittgenstein filozófiája
2
30
gyak. jegy
5
Szabadon választható tantárgyak: Gyakorlati filozófia
BTFIDN0GV
Modern politikai filozófiák
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0GV
XX. századi művészetelméletek
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0GV
Műfajelmélet
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0GV
Szociáletika
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0GV
Feminista etika
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0GV
Vallási antropológia
2
30
gyak. jegy
5
Szabadon választható tantárgyak: Filozófiatörténet
BTFIDN0FV
Platón
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0FV
Az arisztotelészi Fizika mozgás-tanai
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0FV
Szent Ágoston szentháromságtana
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0FV
Hume ismeretelmélete és metafizikája
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0FV
A klasszikus német filozófia alapművei
2
30
gyak. jegy
5
BTFIDN0FV
Nietzsche és recepciója
2
30
gyak. jegy
5
Szabadon választható tantárgyak: Egyéb
BTFIDN01V
Görög
2
30
gyak. jegy
2
BTFIDN02V
Latin
2
30
gyak. jegy
2
BTFIDN03V
Angol szakszöveg-olvasás
2
30
gyak. jegy
2
BTFIDN04V
Német szakszöveg-olvasás
2
30
gyak. jegy
2


Mintatanterv:

Neptun kód
Tanegység
Heti óraszám
Féléves óraszám
Beszámolási kötelezettség
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
A. félév (páratlan év, ősz)
BTFIDN01K
Logika
2
30
kollokvium
5
kötelező
BTFIDN1EK
Metafizika
2
30
gyak. jegy
5
köt: elméleti
BTFIDN2GK
Etika
2
30
gyak. jegy
5
köt: gyakorlati
BTFIDN1GK
Esztétika
2
30
kollokvium
5
köt: gyakorlati
BTFIDN1FK
Ókori filozófiatörténet
2
30
gyak. jegy
5
köt: filtört
BTFIDN0EV
Angolszász és kontinentális metafizikák
2
30
gyak. jegy
5
vál: elméleti
BTFIDN0EV
Wittgenstein filozófiája
2
30
gyak. jegy
5
vál: elméleti
BTFIDN0GV
Modern politikai filozófiák
2
30
gyak. jegy
5
vál: gyakorlati
BTFIDN0GF
Platón
2
30
gyak. jegy
5
vál: filtört
BTFIDN01V
Görög
2
30
gyak. jegy
2
Igény esetén e tárgyakat bármely félévben meghirdetjük.
BTFIDN02V
Latin
2
30
gyak. jegy
2
BTFIDN03V
Angol szakszöveg-olvasás
2
30
gyak. jegy
2
BTFIDN04V
Német szakszöveg-olvasás
2
30
gyak. jegy
2
B. félév (páros év, tavasz)
BTFIDN2EK
Fenomenológia
2
30
gyak. jegy
5
köt: elméleti
BTFIDN5GK
Politikai filozófia
2
30
gyak. jegy
5
köt: gyakorlati
BTFIDN2FK
Újkori filozófiatörténet
2
30
gyak. jegy
5
köt: filtört
BTFIDN0EV
Elmefilozófia
2
30
gyak. jegy
5
vál: elméleti
BTFIDN0GV
XX. századi művészetelméletek
2
30
gyak. jegy
5
vál: gyakorlati
BTFIDN0GV
Műfajelmélet
2
30
gyak. jegy
5
vál: gyakorlati
BTFIDN0GF
Az arisztotelészi Fizika mozgás-tanai
2
30
gyak. jegy
5
vál: filtört
BTFIDN0GF
Hume ismeretelmélete és metafizikája
2
30
gyak. jegy
5
vál: filtört
C. félév (páros év, ősz)
BTFIDN3EK
Nyelvfilozófia
2
30
gyak. jegy
5
köt: elméleti
BTFIDN4EK
Hermeneutika
2
30
kollokvium
5
köt: elméleti
BTFIDN4GK
Társadalomfilozófia
2
30
kollokvium
5
köt: gyakorlati
BTFIDN3FK
Klasszikus német filozófia
2
30
kollokvium
5
köt: filtört
BTFIDN4FK
Az analitikus filozófia története
2
30
gyak. jegy
5
köt: filtört
BTFIDN0EV
A filozófia képzés-fordulata: Gadamer és Rorty
2
30
gyak. jegy
5
vál: elméleti
BTFIDN0GV
Feminista etika
2
30
gyak. jegy
5
vál: gyakorlati
BTFIDN0GF
Szent Ágoston szentháromságtana
2
30
gyak. jegy
5
vál: filtört
D. félév (páratlan év, tavasz)
BTFIDN5EK
Ismeretelmélet
2
30
kollokvium
5
köt: elméleti
BTFIDN3GK
Vallásfilozófia
2
30
gyak. jegy
5
köt: gyakorlati
BTFIDN5FK
Egzisztencializmus és posztmodernizmus
2
30
gyak. jegy
5
köt: filtört
BTFIDN0EV
Klasszikus szerzők a fenomenológiában
2
30
gyak. jegy
5
vál: elméleti
BTFIDN0GV
Szociáletika
2
30
gyak. jegy
5
vál: gyakorlati
BTFIDN0GV
Vallási antropológia
2
30
gyak. jegy
5
vál: gyakorlati
BTFIDN0GF
A klasszikus német filozófia alapművei
2
30
gyak. jegy
5
vál: filtört
BTFIDN0GF
Nietzsche és recepciója
2
30
gyak. jegy
5
vál: filtört

A tantárgyak adatlapjai (2018)